Home / บทความวิชาการ / ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Binder1

13649570_1359804960702409_855984038_n

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อแนะนาการเตรียมต้นฉบับ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

ข้อแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
     เวลาเผยแพร่ เป็นวารสารที่เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ
     ฉบับที่ ๑ (เดือนตุลาคม – มีนาคม) และ ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน – กันยายน)

สถานที่ติดต่อ – สถานที่ส่งบทความ
     อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672508-10, 075-672550 โทรสาร 075-672507 หรือ E-mail: cultural.wu@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก 080-145-1064

เจ้าของวารสาร
     เป็นวารสารวิชาการของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์
   เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้และผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มาตรฐานวารสาร
     ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กาหนดโดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง ที่มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และทุกบทความต้องผ่านผู้อ่านหรือผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผู้อ่านและผู้เขียนไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์
    1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
       2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนา เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
       3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

การเตรียมต้นฉบับ
      1. บทความทุกบทต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน (กรณีผู้เขียนหลายคน) บทคัดย่อ คาสาคัญ ที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบ โดยแยก file จากตัวบทความที่มีเฉพาะชื่อเรื่องและเนื้อหา
      2. ฟุตโน้ตในหน้าแรกของบทความ ต้องระบุ ชนิดของบทความ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัย ตาแหน่ง และสถานที่ทางานของผู้เขียนครบทุกคนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
      3. ให้ใช้การอ้างอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association edition 6) เฉพาะเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยดูในตัวอย่าง
      4. บทความที่ส่งมาให้พิจารณา ต้นฉบับ (Hard copy) จานวน 3 ชุด พิมพ์ในกระดาษ A4 ในส่วนชื่อเรื่องและ หัวข้อในบทความพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ตามแบบอักษร TH SarabanPSK 18 ตัวเข้ม ในส่วนเนื้อหาให้ใช้แบบ อักษร TH SarabanPSK 16 ตัวปกติ ส่วน abstract และเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวปกติ
       5. บทความ รวมเอกสารอ้างอิง และอื่น ๆ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า
       6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย
           – ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
           – ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งงาน และ สถานที่ทางาน
           – บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 คาหรือ ¾ หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรียงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ
          – คำสาคัญ (keyword) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
       – เนื้อหา ประกอบด้วยหลักสาคัญคือ บทนาที่กล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาให้ รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดาเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนดาเนินการวิจัย) ผลการวิจัย (ให้นาเสนอข้อมูลหรือตารางผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์) สรุปอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป และเอกสารอ้างอิง

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่). หน้า.

อังศินันท์ อินทรกาแหง และคณะ. (2549). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรส วัยกลางคนที่ทางานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์,12(1), 561 – 589.

Bobko, P.,Roth, P.L.,& Potosky, D. (1999). Derivation and implications of a meta-analytic matrix incorporating cognitive ability, alternative predictor and job performance. Personal Psychology, 52(3), 561 – 589.

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.

นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). (2546). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Helfer, M.E.,Keme, R.S.,& Drugman, R.D. (1997). The battered child. (5th ed.). Chicago: University of Chicago Press.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗ –๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
เพ็ญนภา วัยเวก ๐๘๐-๑๔๕-๑๖๐๖๔

ดาวน์โหลด  ==>  แบบฟอร์มส่งบทความ

Facebook Comments

About admin

Check Also

“โอตาว” อาหารในประเพณีกินเจกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดตรัง

Facebook Comments