Home / บทความวิชาการ / ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี 2559

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี 2559

13644366_1359815470701358_1365290438_n

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นความสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อในด้านหนึ่งประเทศต่างๆยังคงเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมตนเองในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผู้คนในประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ “นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” ขึ้น ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถแสดงบทบาททางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายในการสร้างประชาคมอาเซียนต่อไป

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในการสัมมนาวิชาการนาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนประจำปี ๒๕๕๙ ในประเด็น“นาฏยคีตาอาเซียน : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์”

ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งวันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

กรุณาส่งบทความมายัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: pennapa.waiya@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗ –๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.com
เพ็ญนภา วัยเวก ๐๘๐-๑๔๕-๑๖๐๖๔

ดาวน์โหลด  ==>  แบบฟอร์มส่งบทความ

Facebook Comments

About admin

Check Also

“โอตาว” อาหารในประเพณีกินเจกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดตรัง

Facebook Comments