Home / ข่าวเด่น / “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

“สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

 

          อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดส่งวารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” เข้าพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai Journal Citation Index Centre) และจัดคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ ๒ : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI  (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

          สำหรับผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๒๒๒  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร  ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์วารสารได้ที่ http://culturaljornal.wu.ac.th

 

Facebook Comments

About admin

Check Also

ม.วลัยลักษณ์จัดสงกรานต์ บุคลากร-นักศึกษาใส่ชุดไทยร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยวลัย …