Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  แบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายอุทยานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดหน้าที่แต่ละฝ่ายดังนี้

๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงาน  การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ  งานการประชุม งานการเงิน  พัสดุ  บุคลากร  อาคารสถานที่ งานเลขานุการ และการจัดการด้านทรัพย์สิน  โดยการนำหลัก 5 ส และการประหยัดพลังงาน และการลดใช้กระดาษมาเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านการบริหารงานและธุรการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นองค์กรที่มีความกะทัดรัด และโปร่งใส เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขและสุขภาพกายและใจที่ดีในการทำงาน เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม สนับสนุนและ/หรือผลิตบัณฑิตด้านวัฒนธรรมศึกษา  และดำเนินการเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากพฤฒิธรรมเมธี (ปราชญ์ / ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม) รับผิดชอบเกี่ยวกับคลังข้อมูลทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างสรรค์งานวิจัยในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับข้อมูล สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ มุ่งสร้างนวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น  ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนชุมชนท้องถิ่นในการรื้อฟื้น สร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สามารถแสดงอัตลักษณ์ทางสังคมได้ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการเลือกนโยบายพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถานบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม  โดยดำเนินการให้มีกิจกรรมเชิดชูคุณค่ามรดกภูมิปัญญา และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตานานาชาติ  การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  และการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการลงนามความร่วมมือส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๓) ฝ่ายงานอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต ภายใต้กรอบคิดอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในแผนแม่บทการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้ คือ

๓.๑) อุทยานโบราณคดี มีหน้าที่ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และดำเนินการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ในมติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๓.๒) อุทยานธรรมนิทัศน์ มีหน้าที่ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านอุทยานธรรมนิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านศาสนาต่างๆ และดำเนินการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน และความเชื่อต่าง ๆ  ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลายเพื่อสร้างให้บัณฑิตเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ออกไปรับใช้สังคม และสามารถดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในสังคม

๓.๓) อุทยานไทยทักษิณ มีหน้าที่ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านอุทยานไทยทักษิณ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านมรดกศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาต่าง ๆ ของภาคใต้ไว้อย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมและเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของภาคใต้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดำรงอยู่และสืบทอดอัตลักษณ์ของมรดกศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ และในมิติวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หอนาฏศิลป์หรือ หอศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้  ตลอดจนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ พื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรม เช่น การจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมสาธิต จัดการแสดง  การจัดกิจกรรมเชิงประเพณี  จัดกิจกรรมการประกวด  แข่งขัน   และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แผนภูมิแสดง การจัดโครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

หมายเหตุ อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 อัตรา แยกเป็น
1. อัตราคนครอง จำนวน 5 อัตรา  แยกเป็น
1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป         จำนวน 4 คน
1.2 นักวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว)    จำนวน 1 คน 
2. มีอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา (อัตราทดแทนพนักงานที่ลาออกไป (น.ส.เพ็ญนภา วัยเวก)  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

Facebook Comments