Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ภาระงานที่รับผิดชอบ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  แบ่งงานออกเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ฝ่ายอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์  ฝ่ายอุทยานโบราณคดี และฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ ซึ่งกำหนดหน้าที่แต่ละฝ่ายดังนี้

๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงาน  การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ  งานการประชุม งานการเงิน  พัสดุ  บุคลากร  อาคารสถานที่ งานเลขานุการ และการจัดการด้านทรัพย์สิน

๒) ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม สนับสนุนและ/หรือผลิตบัณฑิตด้านวัฒนธรรมศึกษา  และดำเนินการเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากพฤฒิธรรมเมธี (ปราชญ์ / ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรม) รับผิดชอบเกี่ยวกับคลังข้อมูลทางวัฒนธรรม

๓) ฝ่ายอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ พื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฝึกอบรม จัดกิจกรรมสาธิต จัดการแสดง  การจัดกิจกรรมเชิงประเพณี  จัดกิจกรรมการประกวด แข่งขัน   และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๔) ฝ่ายอุทยานโบราณคดี มีหน้าที่ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และดำเนินการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ในมติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๕)ฝ่ายอุทยานธรรมนิทัศน์ มีหน้าที่ประสานงานและแสวงหาเครือข่ายทั้งจากภายในและภายนอกให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านอุทยานธรรมนิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านศาสนาต่างๆ และดำเนินการศึกษารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน และความเชื่อต่าง ๆ  ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลายเพื่อสร้างให้บัณฑิตเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ออกไปรับใช้สังคม และสามารถดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในสังคม

แผนภูมิแสดง การจัดโครงสร้างหน่วยงาน และโครงสร้างการบริหาร “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

aROM

Facebook Comments