Home / ภารกิจ

ภารกิจ

:: ปรัชญา ::

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใช้มิติทางด้านวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา

 

:: วิสัยทัศน์ ::

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการประสานและแสวงหาเครือข่ายและทรัพยากรจากภายในและภายนอกในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาฟื้นฟู และส่งเสริมให้บัณฑิตเป็น “คนดีและคนเก่ง” คุณธรรมพัฒนา สำนึกคุณค่าความเป็นไทย

 

:: พันธกิจ :: 

๑. ดำเนินงานให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบคลังข้อมูล พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการด้านวัฒนธรรม
     และ อุทยานวัฒนธรรม
๒. ดำเนินงานให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีตามกรอบความคิด “อุทยานโบราณคดี”
๓. ดำเนินงานให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนสัมพันธ์  และความเชื่อต่าง ๆ ของผู้คนในสังคม  และมุ่งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม 
     จริยธรรมแก่นักศึกษา  เยาวชน  และสังคม  ภายใต้กรองความคิด  “อุทยานธรรมนิทัศน์”
๔. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมและดำเนินการบูรณาการวัฒนธรรมกับการศึกษาและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๗. สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวัฒนธรรม
๘. สร้างเครือข่าย และประสานทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

:: กลยุทธ์ ::

๑. ใช้ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นฐานของการจัดทำแผนดำเนินการ
๒. เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อรวมพลังปัญญาและทรัพยากรในการดำเนินการ
๓. เสริมการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอกที่มีจุดประสงค์แนวเดียวกัน
๔. บูรณาการงานวัฒนธรรมกับหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน
๖. เน้นการพัฒนาบัณฑิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” ของสังคม

Facebook Comments