Home / บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

suebpong2_2
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

IMG_3652 jsaifon58
 ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญนภา  วัยเวก
นักวิชาการ
นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป
parinya58 wilawan58_1
 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Facebook Comments