Home / บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

IMG_3652   jsaifon58
 ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญนภา  วัยเวก
นักวิชาการ
  นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป
parinya58   wilawan58_1
 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wilawan58_1  
 นางสาวฐิติมา  สีขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Facebook Comments