บุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

 
ว่าที่ ร.ต.หญิง เพ็ญนภา  วัยเวก
ตำแหน่ง  นักวิชาการ
โทรศัพท์  ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘  E-mail : pennapa.wa@wu.ac.th
   นางสาวฐิติมา  สีขาว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  ๐-๗๕๖๗-๒๕๖๖  E-mail : thitima.se@wu.ac.th
 
นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘  E-mail : wilawan.kh@wu.ac.th
  นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  ๐-๗๕๖๗-๒๕๕๐  E-mail : parinya.sr@wu.ac.th

 

 

Facebook Comments